banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:navigator ([ 'nævigeitə ]
 •  
 •   解释: n. 航海家
 •  
 •   例子: 1. The man is a sixteenth Spanish navigator.
     那个人是十六世纪的航海家。
  2. They were a group of early navigators.
     他们是一群早期的航海家。
 •