banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

  •  
  •   你查询的单词是:nazism ([ 'nɑ:tsizəm, 'næt- ]
  •  
  •   解释: n. 纳粹主义
  •  
  •   例子: 1. In Nazism, a Caucasian Gentile, especially of Nordic type.
       北欧人在纳粹用语中,指非犹太教徒的白种人,尤指北欧人
  •