banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:notification ([ ˌnəutifi'keiʃən ]
 •  
 •   解释: n. 通知,通告,告示
  [计算机] 通知
 •  
 •   例子: 1. There have been no more notifications of cholera cases in the last week.
     上星期已没有霍乱病例的报告.
 •