banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:obnoxious ([ əb'nɔkʃəs ]
 •  
 •   解释: a. 可憎的,不愉快的,讨厌的
 •  
 •   例子: 1. I hate his obnoxious behavior.
     我恨他那讨厌的品行。
  2. He is the most obnoxious man I know.
     他是我认识的最可憎的人。
 •