banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:observer ([ əb'zə:və ]
 •  
 •   解释: n. 观察者
 •  
 •   例子: 1. They sent her there as an observer.
     他们派她去那做观察员。
  2. The driver is a poor observer of speed restrictions.
     这个司机是个不遵守速度限制的人。
 •