banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:obstruction ([ əb'strʌkʃən ]
 •  
 •   解释: n. 障碍,妨碍,闭塞
 •  
 •   例子: 1. Your car is causing an obstruction.
     你的汽车挡道了。
  2. He was found guilty of obstruction.
     他被判阻挡犯规。
 •