banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:panic ([ 'pænik ]
 •  
 •   解释: n. 恐慌,惊惶
  a. 惊慌的,没有理由的,恐慌的
  v. 使...惊慌
 •  
 •   例子: 1. Don't panic!
     别怕!
  2. She got into a panic when she thought she'd forgotten the tickets.
     她想起忘记带入场券,顿时惊慌起来。
 •