banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

  •  
  •   你查询的单词是:potion ([ 'pəuʃən ]
  •  
  •   解释: n. 一服,一剂
  •  
  •   例子: 1. The magician displayed his charms and potions.
       魔术师展示了咒符和有魔力的饮品。
  •