banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:preacher ([ 'pri:tʃə(r) ]
 •  
 •   解释: n. 传道者,讲道者,牧师
 •  
 •   例子: 1. Do you believe in what the preacher said?
     你相信这个传道者的话吗?
  2. Preacher say, do as I say, not as I do.
     说教者言:照我所说的去做,但不要做我所做的。
 •