banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

  •  
  •   你查询的单词是:predictable ([ pri'diktəb(ə)l ]
  •  
  •   解释: a. 可预言的
  •  
  •   例子: 1. I knew you'd say that you're so predictable!
       我早就知道你会这样说--果不其然!
  •