banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:recompense ([ 'rekəmpəns ]
 •  
 •   解释: n. 报偿,回礼,赔偿
  v. 报偿,赔偿,报酬
 •  
 •   例子: 1. The insurance company will recompense his loss.
     保险公司将赔偿他的损失。
 •