banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:reverse ([ ri'və:s ]
 •  
 •   解释: n. 相反,背面,失败
  a. 反面的,相反的,颠倒的
  v. 颠倒,逆转,倒退
 •  
 •   例子: 1. These financial reverses will prevent my taking a holiday.
     这些经济上的挫折使我不能去度假了。
  2. The 50p coin has a crowned lion on its reverse.
     50便士硬币反面的图案是个戴皇冠的狮子.
 •