banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:ruffian ([ 'rʌfjən, -fiən ]
 •  
 •   解释: n. 恶棍,无赖
  a. 儿恶的,残忍的,残暴的
 •  
 •   例子: 1. A hired ruffian; a thug.
     打手一个被雇的恶棍;暴徒
  2. He is one of the greatest ruffians who ever cheated the gallows.
     他是一个曾经逃过绞刑的最坏的恶棍。
 •