banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:salvo ([ 'sælvəu ]
 •  
 •   解释: n. 礼炮齐鸣,枪弹齐射; 齐声喝彩
  n. 精神上的有所保留状态; 安慰良心不安或情感受伤之物、挽留面子或保护名誉之物、缓和物
  v. 齐射、齐发
 •  
 •   例子:
 •