banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:server ([ 'sə:və ]
 •  
 •   解释: n. 服伺者,服勤者,伺候者
 •  
 •   例子: 1. Servers stand there waiting for customs.
     服务员正站在那儿等顾客。
  2. Can you see the file on NT server?
     你能在NT 服务器上看这个文件吗?
 •