banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:shot ([ ʃɔt ]
 •  
 •   解释: n. 炮弹,射击,射手
  v. 射击,发出,发芽
  vbl. 射击,发出,发芽
 •  
 •   例子: 1. I heard a shot in his room.
     我听到他的房间内一声枪响。
  2. He won the golf match by two shots.
     他以两杆的成绩赢得了这场高尔夫球赛。
 •