banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

  •  
  •   你查询的单词是:skittish ([ 'skitiʃ ]
  •  
  •   解释: a. 易激动的, 轻佻的
  •  
  •   例子: 1. She gets very skittish when her boy-friend is around.
       她男朋友在场时, 她就显得格外轻佻.
  •