banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:square ([ skwɛə ]
 •  
 •   解释: n. 正方形,街区,平方
  a. 正方形的,正直的,公正的
  v. 一致,符合,使...成方形
  n. 广场
 •  
 •   例子: 1. The little girl drew a square on the paper.
     小女孩在纸上画了一个正方形。
  2. The teams are all square at one match each.
     这些队在各自参加了一场比赛后不分胜负。
 •