banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:tarmac ([ 'tɑ:mæk ]
 •  
 •   解释: n. 柏油路面材料(铺地用沥青,柏油碎石路);
  柏油碎石铺成的地面(尤指停机坪)
 •  
 •   例子: 1. The plane taxied along the tarmac.
     飞机沿跑道滑行.
  2. I'm going to tarmac the front drive.
     我要把前面的汽车道铺上碎石沥青.
 •