banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:teach ([ ti:tʃ ]
 •  
 •   解释: v. 教,教书,教导
 •  
 •   例子: 1. I taught her to ride a bicycle.
     我教她骑自行车。
  2. I'll teach you to call me a liar!
     你说我说谎, 我就要教训你!
 •