banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:tomorrow ([ tə'mɔrəu, tu'mɔrəu ]
 •  
 •   解释: n.&ad. 明天
 •  
 •   例子: 1. Never put off till tomorrow what you can do today.
     今日事今日毕。
  2. Tomorrow I will be very busy.
     明天我将很忙。
 •