banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:trunk ([ trʌŋk ]
 •  
 •   解释: n. 树干,躯干,(汽车后部)行李箱,象鼻
 •  
 •   例子: 1. He cut off the branches from the trunk.
     他把树干上的小分枝都剪掉。
  2. The morning glory climbs the trunk with its tendril.
     牵牛花用卷须攀着树干。
 •