banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:vary ([ 'vɛəri ]
 •  
 •   解释: v. 变化,改变,不同,违反
 •  
 •   例子: 1. The size of the apples varied.
     那些苹果大小不同。
  2. She varied her dress as fashion changes.
     她的衣着随着潮流而变化。
 •