banner

单词搜索

单词发音及相关解释

返回首页

 •  
 •   你查询的单词是:yawn ([ jɔ:n ]
 •  
 •   解释: n. 呵欠
  v. 打呵欠
 •  
 •   例子: 1. I gave a loud yawn, but he just kept on talking.
     我大声打了个呵欠,可他还是不停地讲下去。
  2. His long boring story made me yawn.
     他的冗长的故事听得我直打呵欠。
 •