banner

单词搜索

相关单词

返回首页

 • dot club (n. 俱乐部
  v. 用棍棒打)
 • dot lacrosse (n. 长曲棍球)
 • dot mallet (n. 木槌,球棍,棒)
 • dot miscreant (a. 极恶的,协道的,异端的
  n. 罪大恶极的人,恶棍,异端)
 • dot rapscallion (n. 流氓, 恶棍)
 • dot reprobate (n. 堕落的人,恶棍,被神遗弃的人
  a. 堕落的,邪恶的
  v. 斥责,非难)
 • dot rook (n. 白嘴鸦,赌棍
  vt. 骗)
 • dot ruffian (n. 恶棍,无赖
  a. 儿恶的,残忍的,残暴的)
 • dot scoundrelly (n. 恶棍(无赖,流氓))
 • dot shyster (n. 奸诈的人,讼棍)
 • dot wand (n. 棒,棍,杖)
 • 共11条记录 当前第1-11条 当前第1/1页